Hej
Jag heter Johan Abrahamsson

och kandiderar för att
fortsätta som kommunstyrelse ordförande i Mariestad

Ekonomi och löften hänger ihop

Kommunens ekonomi är som vilken privatekonomi som helst. Intäkterna måste vara större än utgifterna. Vi som kommun har en viss mängd intäkter som årligen ska fördelas till vår verksamhet. Varje år måste vi ha ett överskott på kontot så vi med egna pengar kan betala ut löner och andra löpande kostnader. Om man går med ett för litet överskott föregående år tvingas man använda checkkrediten (även detta har en kommun) för att klara utbetalningarna. Detta kallas i kommunala termer för god ekonomisk hushållning, vilket vi är skyldiga till enligt kommunallagen.
Det kan låta tråkigt att gå till val på att intäkterna måste vara större än utgifterna. Det är en förutsättning om man skall ha bra kärnverksamhet så måste man ha pengar.
Så bästa sättet att få en bättre skola en bättre äldrevård som är våra kärnuppdrag är att vi har en stark ekonomi och kan återinvestera pengar vi får in från tomtförsäljningar, avgifter högre skatteintäkter för vi bor fler i Mariestad mm
Och om man, som vi moderater, står för ordning och reda och tycker det är viktigt att följa god ekonomisk hushållning, är det en extremt farlig och snudd på oseriös politik när man innan ett val vaknar upp och lovar allt till alla och argumenterar vitt och brett som om en kommun inte har några som helst ekonomiska begränsningar.
Vårt mål är att ligga kvar på ca 3-4 procent i kostnadsökningstakt för år 2023 och att man riktar mellanskillnader efter lönehöjningar till brister och förstärkningar inom kärnverksamheten. Detta är ett mycket högt mål satt av oss i Moderater och få kommuner har möjligheten att ligga på denna nivå.

Kryssa Johan Abrahamsson
Moderaterna

Miljö och klimat

Agenda 2030 bygger på de 17 globala målen

Även vi som kommun har en skyldighet att följa de globala hålbarhetsmålen. Min uppfattning är att kommunerna ska ta en större roll än vad som gjorts tidigare, och vara drivande i klimatförändringsarbetet. Idag går omställningsarbetet på tok får långsamt. Vi har alla samma skyldighet att prioritera, att se till att göra den nödvändiga omställningen och att vi, både kommuner och enskilda, mer aktivt jobbar med att ta ansvar för att nå de 17 globala hållbarhetsmålen.

Vi beslutsfattare måste våga tänka nytt och stå upp för de globala hållbarhetsmålen, till exempel genom att prioritera och satsa på ny teknik när vi gör upphandlingar. Det arbete vi gör redan idag måste vi vara beredda att växla upp än mer. Det är nödvändigt att vi fortsätter att upplåta kommunen som test- och demonstrationsplats för nya och befintliga företag att testa nya produkter i så kallade verklighetstest. Genom att vi gör det, ger vi företag och organisationer möjlighet att prova ny teknik och stimulerar till industriell förnyelse. Detta är absolut nödvändigt för att nå de globala hållbarhetsmålen.
I de globala målen är det inte bara fokus klimatet och hållbar utveckling. Det arbete som vi som nation har förbundit oss till genom att skriva under Agenda 2030, är ett omfattande arbete med att bland annat utrota fattigdom, skapa fredliga och trygga samhällen för denna och kommande generationer.

Agenda 2030 är den mest ambisösa plan för att skapa en hållbar utveckling som världen någonsin antagit. Som moderat anser jag att det är oerhört viktigt att vi som kommun ska ha en handlingsplan där vi tydliggör och sätter upp vår egen målsättning för vårt hållbarhetsarbete som bidrar till att vi som kommun går före och ta vårt ansvar.
Detta dokument får aldrig bli en ”hyllvärmare” utan ska användas aktivt och ligga till grund för framtidens ställningstagande och beslut. Det är också viktigt vi vågar fortsätta sticka ut och stå upp för de globala hållbarhetsmålen som vi gör i vårt arbete med ElectriVillage. Det är genom nyfikenhet vi ska väcka intresse för omställning, inte genom pekpinnar och piska. En förändring måste komma inifrån, vara genuin och bygga på nyfikenhet.

Låt oss tillsammans arbeta och bidra till att nå de globala hållbarhetsmålen som Agenda 2030 är uppbyggt runt.

Johan Abrahamsson (M)

Landsbygd och jord och skog

Sveket mot gröna näringar och personer som är beroende av att ta sin bil till jobbet varje dag för att försörja sig och bidra till den svenska modellen håller på att urholkas. Istället för att ta fram riktiga förslag som hjälper folk på landsbygden att bo kvar, snuttifierar regeringen omställningsarbetet med åtgärder som elcykel-rabatter. Åtgärder som inte är reella alternativ för folk på landsbygden då de inte möjliggör för folk att vare sig pendla till jobbet eller skjutsa sina barn till fritidssysselsättning.

Medborgare på landsbygden som inte har valmöjligheten att åka kollektivt till jobb och hämta och lämna barn till fritid sysselsättning har inget alternativ till bilen. Idag ser vi istället en urbanisering som drivs på i en enorm hastighet på grund av den politik som förs av regeringen.
Hur den svenska regeringen har tänkt gällande konkurrenskraftig matproduktion i framtiden är fortfarande en gåta. Sverige har en av värdens renaste matproduktion och en djurhållning som ligger långt över genomsnittet jämfört med importerat kött!

Regeringens politik straffar ut svensk matproduktion med avgifter och skatter som leder till att man minskar den svenska konkurrenskraft genotemot andra länder.

Även svenska skogsägare har man vänt ryggen. Nu kommer regeringens aggressiva politik innebära att även skogsägarna få sin beskärda del. Beskattning på diesel och tvingande lagar att inte sköta skogen på ett produktivt sätt innebär att skogar som skötts av generationer nu tvingas stå och förfalla och riskerar bli tvångsinlösta på grund av att man valt att sköta sin skog och skapat de höga naturvärdena. Dessutom är detta förödande inte bara för exporten utan också för klimatet. En skog med tillväxt är en viktig del av klimatomställningen. Nu ser vi att den statliga skogen på kort tid blivit enormt eftersatt och är tillväxtplats för granbarkborre. Staten har misslyckats kapitalt med sitt uppdrag att bevara de höga naturvärdena.

Äganderätten har satts ur spel när regeringen gjort på detta sätt. Det inte bara ett hot mot produktiva skogar utan man riskerar också att skogen konfiskeras av staten. Det är knappas rimligt att drabbas på det sättet för att man har en välskött skog.

Genom att staten slutar sköta sin egen skog kommer skogen minska sin upptagning utav koldioxid. Det innebär i sin tur att skogen inte kommer kunna vara en resurs för att rena koldioxid. En skog med tillväxt drar till sig koldioxid och renar vår luft.

I fråga efter fråga minskas konkurrenskraften för landsbygden och med regeringens politik ökar klyftorna mellan stad och land.

Vi moderater står för en sund landsbygdspolitik där bilen är ett naturligt inslag och äganderätten ökar mångfalden i naturen och vi skall ta vara på naturens resurser inte tvångsförvalta och straffbeskatta landsbygden.

Johan Abrahamsson (M)

Tillväxt genom industriell förnyelse

Det är inte genom skam man förändrar och minskar klimatutsläppen eller når de globala målen och Agenda 2030. Det gör man genom att tänka nytt.
För att få en förståelse för det vi gör nu och varför vi anser det vara så viktigt att ställa om och ta den globala målen på allvar så behöver vi backa bandet fem-tio år. Mariestad befann sig då i en mycket negativ trend, där flera stora arbetsgivare lade ner eller flyttade från orten.

Electrolux och Jede är två sådana exempel. Samtidigt stod byggnationen och utvecklingen av staden still och kommunens ekonomi var minst sagt svag. Vi var tvungna att tänka om. Vi samlade ett stort antal företagare på Norrqvarn och diskuterade gemensamt frågan om hur Mariestad skulle kunna vända den negativa trenden. På detta möte enades vi om fyra punkter:

  1. Ta vara på turismen. Framför allt genom att använda Göta kanal och hamnområdet som ”dragoxar” för att på så sätt öka turismen. För att handeln och restaurangerna i vår stad ska överleva behövs fler kunder och gäster än bara invånare från Mariestad.
  2. Få igång byggnationen och ta vara på vårt attraktiva läge. Ta fram detaljplaner för både bostäder och industrin. Börja marknadsföra Mariestad som en bostadsort och ta vara och dra nytta av vårt geografiska område. Växa ihop och ta armkrok med Skövde.
  3. Förbättra företagsklimatet genom att minska byråkratin och jobba med ”förenkla helt enkelt” för att hjälpa till att skapa fler arbeten och därmed minska utanförskap.
  4. Upplåta kommunen som test- och demonstrationsplats för nya innovationer. Utveckla arbetet med och möjliggöra för att arbeta med funktionsupphandlingar och innovationsupphandlingar för att bidra till att stimulera ny teknik och nya arbetstillfällen. Säkerställa jobben för den industri som finns kvar på orten och även skapa möjligheter för verksamheter att växa.

För utan turister, utan företag och byggnationer som är med och bidrar till kommunens intäkter klarar vi inte att bedriva vårt huvuduppdrag som är vård, skola och omsorg. Om man ser till vår finansiella profil och vår ekonomi så har den stärkts mycket kraftigt de senaste åren. Detta mycket tack vare vårt vägval kring hur vi valt att skapa fler intäkter till kommunen. Idag har vi till och med råd att underhålla kommunens fastigheter, våra parker och gatumiljöer trots att inte skatten höjs. Påståendet att vi sparat på socialnämnden och utbildningsnämnden motsäger jag mig starkt. Sedan nuvarande majoritet tog över har dessa två nämnder fått mer pengar i sina budgetar varje år (vilket enkelt går att utläsa av våra årsredovisningar).

Så, är allt guld och gröna skogar nu? Nej, såklart inte!! Vi lever i en föränderlig värld och vi har stora utmaningar framför oss. Några av dessa utmaningar är sociala frågor som äldre, psykisk hälsa, utanförskap, kriminalitet, droger, skolan, lärarnas status, studiemiljö och behöriga elever. Det är inom dessa områden vi moderater kommer lägga sitt största fokus. För nu har vi en ekonomi som tillåter dessa nödvändiga prioriterade områden.

I Mariestad påbörjade vi det nytänket redan för tio år sedan.

Mycket har hänt !

Migration med medborgarskap följer ett personligt ansvar

Rättigheter skyldigheter lika för alla

Det går självklart inte att fortsätta blunda för de utmaningar vi står inför när det gäller integration och det stora antalet nyanlända vi tagit emot i Sverige de senaste åren.

Tittar vi i backspegeln vet vi att Sverige haft det svårt med integrationsfrågan historiskt. Vi vet hur lätt det är att personer hamnar i ett permanent utanförskap och inte kommer in på den svenska arbetsmarknaden. Den ”svenska modellen” bygger på att man jobbar om man har arbetsförmåga, att man jobbar utifrån sin arbetsförmåga och att man på så sätt bidrar till den svenska modellen.

Med utgångspunkt i (med tanke på att vi) tagit emot ett stort antal nyanlända de senaste åren, är det inte så svårt att förstå att vi har ett omfattande integrationsarbete framför oss, och därför menar vi att det behövs en begränsning eller ett tak volymmässigt sett i vårt mottagande.
Av humanitära och mänskliga skäl måste vi förhålla oss till de vi redan tagit emot och som vi åtagit oss att integrera och hjälpa dem att bli en del av vårt samhälle.

Moderaterna anser att Sverige ska ligga på samma nivå som övriga nordiska länder i vårt mottagande. Den ökande arbetsbelastningen och de kostnader som staten skjutit över på kommunerna är orimligt.
Bara hedersrelaterade placeringar drar nu iväg mot enorma summor, bara för att man vägrar bli integrerad i det svenska samhället och följa de lagar och regler som gäller i vårt land. Det är framförallt unga tjejer som drabbas av hedersförtryck och bortgifte, något som varit förbjudet enligt svensk lag sedan länge.

Det råder inga tvivel när det gäller att vi behöver förstå vad vi står inför kopplat till integration, vi kan inte blunda för detta. Och hur gärna man än vill ta emot ett stort antal så måste vi förhålla oss till, förstå och framförallt klara av de utmaningar som ett stort mottagande innebär. Det går inte att bara fokusera på att ge de som kommer tak över huvudet. Den svenska modellen bygger på att man kommer i arbete annars kraschar det svenska samhället.

Sverige har inte lyckas med integrationen, varken nu eller tidigare. Därför är vi för ett volymtak på vårt kommande mottagande, annars riskerar den svenska modellen gå sönder när den enda möjliga inkomsten blir försörjningsstöd och inte lön. Det är oerhört viktigt att vi inte blundar inför de verkliga utmaningar vi står inför.

Vi moderater står för en skärpt migrationspolitisk och vi anser att man skall bidra till landet genom arbetet och det är ingen rättighet med medborgarskap utan det följer också ett personligt ansvar och alla är vi lika enligt svensk lag

Johan Abrahamsson (M)

Skolan

Kommunerna ska inte överta föräldraansvaret

Nu måste vi få en förändring till stånd. Ska vi kommuner klara vårt uppdrag att leverera en högklassig skola och ge våra barn och ungdomar en bra start i livet måste det finnas föräldrar som tar sitt ansvar med uppfostran och som sätter regler för ordning och reda.

Värdegrundsarbete måste börja i hemmet och rutiner och regler måste finnas även utanför skolans värld.

Vi som politiker ska inte kliva in och överta föräldrarnas ansvar. Uppfostran med att sätta rutiner är och förblir ett föräldraansvar. Det som sker idag i många fall, är att föräldrar tappar bort sin roll som förälder och uppfostrare och går över till att bli kompis. Dessutom ser man allt oftare föräldrar som har fullt upp med sina egna fritidsintressen istället för att prioritera sina barn.

Kunskapsnivån dalar allt fortare inom svensk skola och antalet ej behöriga elever ökar. Rapport efter rapport säger att våra barn och ungdomar mår allt sämre. Psykiskt lidande och självsuicider blir allt vanligt förekommande. Rektorer och lärare slår larm om att de inte längre klarar sitt uppdrag då de tvingas lägga mer och mer tid på att agera såväl som familjeterapeut och socionom som förälder. Antalet föräldrar som inte dyker upp på de föräldramöten som skolan bjuder in till blir bara fler och fler.

Detta är en bild som vi tror att vi delar med landets alla kommuner. Uppfattningen att det är kommunen och skolan som inte tagit ansvar när det går snett för våra barn blir allt mer utbredd. Lärare och pedagoger blir oftare anklagade för att inte göra sitt jobb och blir därtill uthängda i sociala medier. Övriga media skriver att vi lägger alldeles för lite resurser på svenskt skolväsende.

Antalet omhändertagningar stiger kraftigt i hela landet och allt större summor läggs på dyra institutioner och familjehemsplaceringar. Narkotika och droger upptäcks i allt lägre åldrar. Det är inte ovanligt att elever i årskurs 7 lämnar positiva narkotikatester.

Ungdomarna och barn är vår framtid föräldrarna kommer inte lösa detta själva kommunen och skolan kommer heller inte lösa detta själva utan tillsammans och med samarbete gör vi skillnad.

Vi moderater anser:

  • Föräldraansvaret skall återinföras
  • Sätta in tidiga resurser i samarbete med föräldrar
  • Nolltolerans mot droger
  • Lärare måste för vara pelagiska ledare

Skolan är en arbetsplats då behövs arbetsro och studio ro.

Johan Abrahamsson (M)

Det behövs ett sjukhus i Mariestad

Nu när Skaraborgs sjukhus ska effektivisera, så gör tjänstemännen det klassiska misstaget och väljer att föreslå en kraftig försämring för ambulansen i Skaraborg och vill dra ner verksamhet på Mariestads sjukhus. Hade jag varit i ledande befattning så hade inte administrationen ska vara orörd utan omfattas av effektiviseringen.

Jag måste våga jämföra sig med andra länder där läkare gör både fler läkarbesök och fler operationer än i Sverige. Det är genant, eftersom vi är ett av de länder i världen med flest läkare per invånare. Idag utnyttjas inte skattepengar på rätt sätt och man ”osthyvlar” sig fram istället för att göra riktiga reformer. Det är inte utan att man blir irriterad när man hör vilka summor som läggs på stafettläkare år efter år. Och den senaste snackisen är att läkare sitter på raster och svarar på frågor åt olika digitala läkartjänster (Kry, Din doktor mm).

Svensk sjukvård blöder ekonomiskt och har inte förstått att det krävs stora krafttag för att iordningställa och reformera den svenska sjukvården.

Svensk vård är bra, OM man kommer in, blir emottagen och undersökt. ”Fotfolket”, undersköterskor och sjuksköterskor, gör fantastiska insatser varje dag för att hålla liv i den sjukvården som bedrivs idag. Vi behöver jobba parallellt med både kömiljarder och digitalisering och vi behöver börja från ett blankt papper. Vi måste börja tänka mer som inom industrin, med flöde och produktion.

Det finns en stor acceptans hos brukare idag, för att få specialistvård är man beredd att åka till våra större sjukhus inom regionen. Därför välkomnar jag förslaget och pilotprojektet ” Nära vård ” där man sätter brukaren i fokus och styr resurserna dit. Och att man prioriterar ambulanser och liknande, så inte försvinner tryggheten för oss som inte bor nära ett större sjukhus.

Och som patient och brukare bryr man sig inte om det är primärvården, psykiatrin eller Skaraborg sjukhus som administrerar. Det är oväsentligt. Man söker vård oavsett vilken huvudman det är.

Därför måste Sjukhuset vara kvar i Mariestad och fler ambulanser i hela Skaraborg.

Johan Abrahamsson (M)

Har bygger du ditt drömboende

Vi moderater är konstruktiv och bidra med förslag och kreativa idéer till exempel när det gäller planering av industrimark eller utbyggnation för bostäder. Både mer industrimark och fler bostäder är nödvändigt för att få in de skattepengar vi behöver för att finansiera vår kärnverksamhet och då tänker jag framförallt på vård och skola.

Vi har nu tagit fram en rad nya detaljplaner för både industri och bostäder eftersom vi lyssnar på våra väljare och har fått ert förtroende att förvalta och utveckla vår kommun. Vi moderater anser att man gör det man sagt och lovat i ett val och inte något annat.

Vårt uppdrag är att hitta så bra lösningar som möjligt mellan det privatas intresse och utvecklingens intresse. Det blir alltid ett givande och tagande, men utgångspunkten och ambitionen är alltid att påverkan ska bli så liten som möjligt för den enskilde.

Låt mig ge ett exempel i form av Radbyn och Lekevi. I detta område finns det en idrottsanläggning som under omfattande upprustning. Vi har också en trafiksituation som vissa tider på dygnet är minst sagt kaotisk och inte tillfyllest ur säkerhetssynpunkt. Det skulle naturligtvis gå att åtgärda dessa saker en och en, men istället för att dutta och göra lite här och lite där, väljer vi att ta ett helhetsgrepp om hela området för att erhålla en robust lösning som håller i många år framöver (20-25 år). Vi har därför också lagt till de gamla idéer som funnits sen tidigare, om att skapa ett nytt bostadsområde i anslutning till Radbyn och Lekevi. Allt för att få en långsiktigt och hållbar situation för hela området.

För att Mariestad skulle kunna ta tillvara son fulla potential behövs en ny strandskyddslag så är det väl rätt märkligt att det är olika regler gällande strandskydd kring Vänern strandskyddsbestämmelserna som omfattar 300 meter från strand vi förespråkar 100 meter. Strandskyddet ligger som en stor död hand över Mariestads utvecklingsplaner. En förändring i strandskyddslagen behövs sannerligen.

Till exempel är en ombyggnad och tillbyggnad i Katthavsområdet näst intill omöjlig att få igenom eftersom strandskyddet och tillåter bara ny industri och oljedepåer när vi vill ställa om det till bostäder istället för industri, redan bebyggda områden som redan är byggda. Jag förstår absolut vikten av strandskydd, men eftersom lagen tolkas olika i landet beroende på vilka särregler man tagit i respektive länsstyrelse, så är det inte en entydig lag utan en lag som kan tolka fritt som man vill. Det är både rättsosäkert, olämpligt och otydligt.

Vi moderater gick till val 2018 på att skapa tillväxt, fler bostäder och fler arbetstillfällen i hela vår kommun. Valet 2022 kommer gå till val på samma sak.

Bostäder och arbete genererar intäkter till kommun kassan som omvandlas till kärnverksamhet vård skola omsorg och vi moderater, vi är ett parti som inte lovar allt till alla, men det vi lovar – det håller vi.

Johan Abrahamsson (M)

Höghastighetståget tränger undan nödvändiga sattningar i Mariestad och Skaraborg

Att både den Nationella- och den Regionala infrastrukturplanen inte klarar av varken det eftersatta underhållet och eller möjligheten att möta framtidens behov på utbyggd infrastruktur råder det dessvärre inga tvivel om.

Nödvändiga satsningar på Västra stambanan skjuts på framtiden. Kinnekullebanans framtid är hotad och bristande vägunderhållet är tydligt. Förslaget som nu presenterats innebär istället inga satsningar på varken Kinnekullebanan eller Västra Stambanan. Detta är på grund av att höghastighetsbanan prioriteras istället och regeringen och dess stöd partier vänder Skaraborg ryggen och minskar underhållet på det nödvändiga vägnätet i Skaraborg och tar nödvändigt underhåll på Västra stambanan och Kinnekullebanan

När man läst förslaget till Nationell- och Regional infrastrukturplan så blir det tydligt att man kraftigt kommer minska underhållet nästkommande planperiod. Något som kommer innebära ännu mindre underhåll på vägnätet i Skaraborg.

Att Regeringen och deras stödpartier står tysta beror på deras prioritering av höghastighetsbanan som ska byggas, som gräver enorma hål i ekonomin i de båda infrastrukturplanerna. På grund av att de är överens med andra partier att driva denna fråga om höghastighetståg nationellt så minskar budgetutrymmet till nödvändigt underhåll i deras budgetförslag.
Vi Moderater säger Nej till höghastighetståg och vi har enats om att Västra stambanan måste vara kapacitetshöjande! Vi anser att förbindelser mellan Göteborg och Borås också är nödvändiga att byggas ut, liksom slussarna i Trollhättan. Vi anser även att ett ökat underhåll av de lågtrafikerade järnvägarna, där bland annat Kinnekullebanan ingår, behövs. Även underhållet av det finmaskiga vägnätet på landsbygden behöver prioriteras.

Hur kan vi finansiera detta? Svaret är enkelt. Vi har valt att säga nej till höghastighetståg i ett stämmobeslut och kan därmed lägga mer pengar på nödvändiga prioriteringar.

Nu ser vi konsekvenserna av hur finansieringen av höghastighetståg tränger undan alla andra nödvändiga underhåll och kapacitetshöjande åtgärder i hela landet.

En röst på Moderaterna är en röst på Skaraborgs infrastrukturför tåg- och vägnät!
En röst på Socialdemokraterna är en röst på höghastighetståg och minskat underhåll på tåg- och vägnät i Skaraborg.

Johan Abrahamsson (M)

Ekonomi och vart kommunens intäkter kommer ifrån

Svar till ” Hur ser de på Mariestads framtid?”

Tack för dina frågor.

En förutsättning för kärnverksamhet är att man har pengar. Allt häger ihop. Man kan inte välja bort något ben. Kommunens verksamhet finansieras av skattemedel. Skatten kommer från de medborgare som bor i kommunen och varje medborgare bidrar med ca 62 000 kronor som är statsbidrag, utjämningsystem och kommunalskatt. Detta innebär, att om kommunens invånarantal minskar, så minskar kommunens intäkter. Ett normalår ökar kommunens kostnader med ca 2-3 procent, vilket framför allt är löneökningar, som vi måste finansiera.

För att kunna finansiera denna ökning, finns det tre saker man kan göra; vi kan höja kommunalskatten, vi kan göra besparingar eller vi kan försöka få fler invånare till vår kommun som bidrar till ökade intäkter. Nuvarande majoritet har valt det sistnämnda, dvs att satsa på att öka antalet invånare.

De senaste åren har kommunen kunnat återinvestera tillväxten (ökade intäkter) i kärnverksamhet vilket inneburit att vi gett tillskott/ramökningar varje år till vår kärnverksamhet plus full kostnadstäckning för löneökningar. Våra intäkter har även ökat kraftigt genom bygglov och VA-anslutningar med mera, som är en direkt effekt av att Mariestad växer.
Så betydelsen av att bygga nya hus är viktigt, särskilt med tanke på att det inte finns några tomma/lediga lägenheter och väldigt få befintliga hus till salu i kommunen. Vi ser att det kommer behövas bygga bostäder för alla åldrar de närmaste åren.

Vi har ökat våra lån och dessa lån har framförallt gått till våra egna lokaler som hade ett enormt eftersatt underhåll. Idag har vi börjat komma i kapp stora delar av den underhållsskulden som har ackumulerats under lång tid.

Nu har vi underhållsplaner och våra fastigheter ökar i värde igen. Samtidigt har vi prioriterat energisparande renoveringar som sänker våra driftkostnader i framtiden.
Vi har par tunga investeringsprojekt kvar inom skolans verksamhet och även ett nytt äldreboende som ska projekteras och sedan påbörjas.

Vi har också en så kallad konjunkturbuffert och på finanskontot tar vi alltid höjd för en normalränta,
vilket är det kravet vi har på oss eftersom vi enligt lag måste ha en god ekonomisk hushållning.
Det som oroar mig är det rådande världsläget kriget i Ukraina med ökade elpriser, matpriser, priser på byggmaterial och bränslepriset och en inflation på över 7 procent. Ä ser vi inte slutet, och detta direkt efter en enormt tuff pandemitid. Detta kommer med all säkerhet att driva upp räntorna kraftigt.

När vi beslutar om att genomföra en investering väger vi alltid in olika risker. Det som vi som kommun kan göra då, är att vänta med investeringar och hålla in i bostadsbyggandet så gott det går, och ändå försöka öka våra intäkter med nya skatteintäkter för att finansiera vår kärnverksamhet.
Det är en rad strategiska beslut som varit avgörande för att vi haft det resultat vi haft de senaste åren och att vi också har stärkt kommunens ekonomiska profil och därmed står rustade om inflationen drar iväg.

Och till sist, vi i Moderaterna lovar inte allt till alla och vi kommer inte göra det inför höstens val heller. För den som lovar mest, kommer hålla minst efter valet. För efter valdagen kommer en verklighet. Min slutsats är att vi aldrig kommer att klara att finansiera kärnverksamheten i framtiden om vi samtidigt minskar i invånarantal. Just för att allt hänger ihop.

Sverige har ett av de högsta skattetrycken i världen och med ökad inflation minskar utrymmet i plånboken. Att höja skatten kommer bara att drabba de som redan idag har minst kvar.

Johan Abrahamsson (M)

Äldrevård och viktigaste vi har är vår personal

Vi som alla andra kommuner har samma utmaningar ensamhet bland äldre och psykisk ohälsa och personal rekryteringar mm inom vården. Och vi måste bli bättre som arbetsgivare att ta vara på vår personal.
Vi planerar ett nya boende kommer stå klart under 2024, vilket stämmer överens med demografin, då vi framöver behöver ytterligare ca 60 stycken särskiltboende-platser och ca 60 stycken trygghetsboende som hemtjänst utgår ifrån.

När det gäller kommande rekryteringsbehov står såväl kommuner och som regioner inför enorma utmaningar, både på kort och lång sikt. På kort sikt får man arbete med en typ av lösning, men på lång sikt kommer det krävas helt nya arbetssätt. Och att vår fantastiska personal kan påverka sin egna arbetssituation. Trygghetsboenden och AI är exempel på detta, där man med ny teknik ökar tryggheten hos våra äldre genom att använder pulsklockor, kameror vibrationsgivare med mera för att kunna ge vård när personen är vaken och behöver den som bäst. Detta är ett arbete som stannat upp lite på grund av pandemin, och framöver är absolut nödvändigt att vi samarbetar med pensionärsföreningar, med övriga kommuner och regionen för att personal ska räcka till.
Ingen skall tro att vården minskar tack vare A intelligens eller kommer spara några pengar med detta utan det handlar bara om trygghet och ge rätt vård när patienten/ brukaren behöver den och är vaken och vi utför vård när den behövs.

Under detta och nästa år kommer vi fokusera på utbildningsinsatser och att ge stöd till våra chefer för att öka kontinuiteten, för att de ska lyckas i sina uppdrag att arbetsledare och för att övrig personal ska känna sig sedda och hörda av sin chef i högre grand än vad som gjort tidigare. Kulturskola är nu i full fart och enormt många besöker verksamheten med flera olika inriktningar. Här har vi flera olika nya inriktningar på gång att starta upp. Ut efter vad våra ungdomar är efterfrågar.
En ide vi har och skullvilja prova är att samköra kulturskolan ihop med projektet Sonja (Ensamhet för äldre) och när ungdomarna är i skolan skulle vi kunna utveckla projekt Sonja med mer verksamhet från kulturskolan och samköra verksamheten för att minska ensamheten bland de äldre dag tid.
När det gäller Psykisk ohälsa måste kön till Psykiatrin minska och att man snabbar kommer in till den regionala vården för behandling och hjälp. Den sökande skall aldrig märka om det är kommunal vård eller regional vård man för det skall bara fungera.
Om Mariestad blöder mer än jämförbara kommuner och övriga kommuner är NEJ. Tack vare våra strategiska beslut att ha fokus på tillväxt, så ökar kommunen intäkter mer än de flesta andra kommuners, vilket innebär att vi kan återinvestera i kärnverksamhet. Om vi däremot skulle byta inriktning och inte jobba lika hårt med att få nya intäkter till kommun, då kan jag lova att vi kommer börja blöda och att skatten måste höjas varje år, precis som våra politiska motståndare vill. För mig är det inget alternativ alls, för då kommer både våra invånare och kommunen bli fattig väldigt fort.

När det gäller semester har alla lagstadgade rätt till det. Semester är oerhört viktigt för återhämtningen. Det gäller ALLA. Och det kommer även i framtiden vara svårt med att bemana upp under semestern för vi vill ligga kvar i två semesterperioder och inte öka till tre.

Vården och skolan är vårt viktigaste uppdrag och vår personal är vår viktigaste resurs och därför är dessa två också moderaternas viktigaste frågor.

Johan Abrahamsson (M)
kommunstyrelsen ordförande

Kommunhuset och nyanställningar

Mariestad är unikt i många frågor och därför är det extremt viktigt att man jobbar med omvärldsanalys och jämför sig mot andra kommer.
Fakta visar att vi har en lägre personalomsättning i år än tidigare på totalen. Därtill ligger vi bland de kommuner i Västra Götaland som har lägst personalomsättning. Det är dessvärre inte den bild som ges i tidningen, men jag vill gärna förmedla detta så att vi får en mer nyanserad bild om läget i vår kommun när man jämför med andra kommuner i vår närhet. Detta förringar dock inte de utmaningar vi har framför oss med personal, rekryteringar och kontinuitet.
Där emot ser vi en ökning att Tjänstemän är betydligt aktivare att byta arbetsgivare både i Mariestad och andra kommuner. Och jag tycker det är glädjande att vi har eftertraktad personal samtidigt är det ett medvetet val att vi har rekryterat in personer under många år med en viss spetskompetens och det är helt naturligt att personer med en hög akademisk utbildning har väldigt lättare att få en högre lön i samband med byte av arbetsgivare än det normala lönepåslaget varje år.
Vi har alla samma ansvar att man skall trivas på sin arbetsplats. Jag har mitt ansvar och Oppositionen har sitt och framförallt har överordnad chef huvud ansvaret att se till att personalen trivs.
Där emot ser vi ett väldigt stort söktryck på våra rekryteringar och det måste ändå betyda något att folk söker sig till Mariestads kommunhus och vill jobba.
Och den trend vi har i Landet att arbetstagare blir kvar kortare och kortare tid på varje arbetsplats får vi nog lära oss att hantera istället för att tvinga kvar folk på sin arbetsplats.

Johan Abrahamsson (M)

Lyckade förändringar

Under det senaste året har majoriteten genomfört ett antal saker som blivit mycket uppskattade i det tysta. Genom ett gott samarbete i Alliansen mellan M, C, KD och L har den kommunala verksamheten utvecklats efter flera önskemål.
Det har till exempel anställts två stycket fältfritidsledare som har till uppgift att fokusera på förebyggande arbete genom att vistas bland ungdomar (även utanför skoltid) för att tidigt upptäcka och fånga upp de ungdomar som kan behöva extra stöttning. I deras uppgift ingår att skapa förtroende blad ungdomar som saknar förebilder och hjälpa de som är på väg att hamna snett. Det ska bli oerhört intressant att följa upp detta och utvärdera detta arbetssätt när det varit igång några år och se vad det resulterat i. En annan mycket uppskattad förändring är vårt beslut om söndagsöppet på badhuset, där vi ser en strid ström badentusiaster som besöker vårt badhus på söndagar.
Utökade öppettider på fritidsgården Elvärket, där man nu även kan vara där lördagar, är också en förändring som fallit väl ut. I och med det utökade antalet öppettimmar ligger vi i högt när det gäller möjlighet att besöka vår fritidsgård, när man jämför med andra kommuner. Vi har fått ett fint gensvar av våra ungdomar, och vi ser att allt fler barn- och ungdomar besöker Elvärket på sin fritid, både efter skolan och på lördagar. Lägg där till att kommunen har fått igång en kulturskola med tre inriktningar och med ambitionen att få igång ytterligare ett ämne i form av cirkusskola under året som kommer.
Vi har sett till att få hit konceptet ”Fritidsbank” efter en motion från Vänsterpartiet, och inom kort slår Fritidsbanken upp sina dörrar i en lokal på Elvärket. Insamlingen av idrottsutrustning är i full gång och snart börjar utlåningen av sport- och fritidssaker.
Kulturskola är nu i full fart och enormt många besöker verksamheten med flera olika inriktningar. Här har vi flera olika nya inriktningar på gång att starta upp. Ut efter vad våra ungdomar är efterfrågar.
En ide vi har och skullvilja prova är att samköra kulturskolan ihop med projektet Sonja (Ensamhet för äldre) och när ungdomarna är i skolan skulle vi kunna utveckla projekt Sonja med mer verksamhet från kulturskolan och samköra verksamheten för att minska ensamheten bland de äldre dag tid.
När det gäller idrottsanläggningar kommer vi påbörja renovering av Lekevi idrottsanläggning. Efter att ishallen är färdigställd, läggs fokus på översyn och renovering av Lekeviområdet. Vi har även gett ett uppdrag om upprustning av våra elljusspår och vandringsleder då vi tycker det är viktigt att bidra med möjligheter till spontan-motion. Inte bara motioner i fullmäktige….
Ovanstående är bara ett axplock av vad Alliansen har åstadkommit under denna mandatperiod.

Johan Abrahamsson (M)
kommunstyrelsen ordförande

För ett tryggt och trivsamt Mariestad!